Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
40/2004/NĐ-CP 13/02/2004 Nghị định NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê Tải về
04/2003/QH11 17/06/2003 Văn bản pháp lý LUẬT THỐNG KÊ Tải về
04/2003/QH11 17/06/2003 Văn bản pháp lý STATISTICS LAW Tải về
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Thông tư Tải về
67/2014/QH13 26/11/2014 LUẬT Luât đầu tư Tải về
68/2014/QH13 26/11/2014 LUẬT Luật doanh nghiệp Tải về
63/2014/NĐ-CP Ngày 26 tháng 06 năm 2014. Ngày có hiệu lực 15/08/2014 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Tải về
43/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 15/05/2014. Ngày có hiệu lực 01/07/2014 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Tải về
50/2014/QH13 18/06/2014 LUẬT Luật xây dựng Tải về
45/2013/QH13 29/11/2013 LUẬT Luật đất đai Tải về
43/2013/QH13 26/11/2013 LUẬT Luật đấu thầu Tải về
66/2014/QH13 25/11/2014 LUẬT Luật kinh doanh bắt động sản Tải về
65/2014/QH13 25/11/2014 LUẬT Luật nhà ở Tải về
40/2013/QH13 22/11/2013 LUẬT Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy Tải về
16/2012/QH13 21/6/2012 LUẬT Luật quảng cáo. Tải về
30/2009/QH12 17/6/2009 LUẬT Quốc hội ban hành Luật quy hoạch đô thị Tải về
49/2014/QH13 18/06/2014 LUẬT Luật đầu tư công Tải về
55/2014/QH13 23/06/2014 LUẬT Luật bảo vệ môi trường Tải về
78/2015/NĐ-CP 14/09/2015 Ngày có hiệu lực 01/11/2015 Nghị định Về đăng ký doanh nghiệp Tải về
72/2006/NĐ-CP 25/07/2006 Nghị định Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Tải về
Thông tư số 11/2006/BTM 25/7/2006 Thông tư Chính phủ qui định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngòai tại Việt Nam Tải về
102/2013/NĐ-CP 05/09/2013 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Tải về
Số 03/2014/TT-BLĐTBXH 20/01/2014 Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Tải về
Số 54/2005/QĐ-BTC 04/8/2005 Quyết định Về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Tải về
Số 59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Nghị định Về quản lý dự án đầu tư xây dựng Tải về
Số 46/2015/NĐ-CP 12/05/2015 Nghị định Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Tải về
số 43/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Tải về
Số 30/2014/TT-BTNMT 02/06/2014 Thông tư Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất Tải về
Số 63/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Tải về
Số 05/2015/TT-BKHĐT 16/06/2015 Thông tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa Tải về
Số 1588/QĐ-TTg 14/09/2015 Quyết định Về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Tải về
Số 164/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế Tải về
Số: 29/2008/NĐ-CP 14/3/2008 Nghị định Tải về
Số 96/2015/NĐ-CP Ngày ban hành: 19/10/2015 - Ngày có hiệu: 08/12/2015 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp Tải về
Số 80/2013/QĐ-TTg 27/12/2013 Quyết định Về việc ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Tải về
Số 868/QĐ-TTg 17/06/2015 Quyết định Phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 Tải về
Số 1676/QĐ-TTg 17/09/2014 Quyết định Về việc công nhận huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại II Tải về
Số 31/2013/QĐ-TTg 22/05/2013 Quyết định Về việc thành lập Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Tải về
Số 1255/QĐ-TTg 26/07/2011 Quyết định Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang thời kỳ đến năm 2020 Tải về
Số 118/2015/NĐ-CP 12/11/2015 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Tải về
26/CT-TTg 05/09/2016 Chỉ Thị Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp Tải về
106-KH-UBND 13/9/2016 Kế hoạch Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng". Tải về
07/2014/TT-TTCP 15/12/2014 Thông tư Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh Tải về
44/2013/QH13 01/07/2014 LUẬT Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Tải về
09/2015/QĐ-TTg 25/03/2015 Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương Tải về
34/2011/NĐ-CP 17/05/2011 Nghị định Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức Tải về
27/2012/NĐ-CP 25/5/2012. Nghị định Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức Tải về
06/2010/NĐ-CP 25/01/2010 Nghị định Quy định những người là công chức Tải về
08/2011/TT-BNV 02/06/2011 Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức Tải về
09/2015/QĐ-TTg 25/03/2015 Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương Tải về
09/2016/QĐ-UBND 18/2/2016 Quyết định Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Tải về
Dự thảo LUẬT Dự thảo về dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Tải về