16.05.2017

5. Giải quyết kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc.

* Trình tự thực hiện

- Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà đầu tư gửi văn bản kiến nghị đến bên mời thầu từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

- Bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư;

- Trường hợp bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà đầu tư không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà đầu tư có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư, bên mời thầu.

* Cách thức thực hiện:

- Gửi đơn kiến nghị trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện

* Thành phần hồ sơ:

  - Đơn kiến nghị nêu rõ nội dung kiến nghị;

* Số lượng hồ sơ:

- 01 bản gốc đơn kiến nghị.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc đối với bên mời thầu  kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư, 05 ngày làm việc đối với người có thẩm quyền kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư.

* Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Kiên Giang, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, nhà đầu tư, bên mời thầu.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản giải quyết kiến nghị

* Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Không có

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Không có

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):

- Kiến nghị là của nhà thầu tham dự thầu

- Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có)

- Nội dung kiến nghị đó chưa được nhà thầu khởi kiện ra Tòa án.

 

Số lần đọc: 193