03.05.2017

3. Thẩm định đồ án, điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc.

3.1. Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

- Phòng Quy hoạch - Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định đúng thời hạn quy định.

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thời gian: Buổi Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ trong các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày lễ nghỉ theo quy định.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt (của Chủ đầu tư).

- Thuyết minh đồ án, các phụ lục tính toán kèm theo, các bản vẽ thu nhỏ khổ A3 in màu.

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án.

- Dự thảo quy định quản lý theo đồ án.

- Thành phần bản vẽ:    

+ Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc1/5.000.

+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội và đánh giá đất xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

+ Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

+ Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

+ Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

+ Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

+ Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

+ Bản xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm: Các công trình công cộng ngầm, các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm (nếu có). Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ thích hợp.

+ Các bản vẽ thiết kế đô thị theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư 06/2013/TT-BXD.

Cần thể hiện thêm bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính đối với các loại bản đồ sau: hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng; hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường.

- Các văn bản pháp lý có liên quan.

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đố án quy hoạch.

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

- 01 đĩa CD hoặc DVD lưu trữ toàn bộ hồ sơ bao gồm thuyết minh, bản vẽ và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

Đối với Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp:

- Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp không phải lập nhiệm vụ quy hoạch và được tiến hành lập 1 bước ở tỷ lệ 1/2000 hoặc tỷ lệ 1/500.

- Khi lập quy hoạch chi tiết: đối với khu công nghiệp có diện tích lớn hơn 200 ha thì quy hoạch chi tiết xây dựng được lập trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000. Đối với khu công nghiệp có diện tích từ 200 ha trở xuống thì quy hoạch chi tiết xây dựng được lập trên bản đồ tỷ lệ 1/500.

b) Số lượng hồ sơ:

- Hồ sơ trình duyệt: Tối thiểu 20 bộ.

- Hồ sơ thẩm định: Tối thiểu 03 bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc bao gồm:

- Phòng Quy hoạch - Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc: Thẩm định Đồ án quy hoạch trong thời hạn tối đa 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư;

- Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc: Phê duyệt Đồ án quy hoạch trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Phòng Quy hoạch.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng.

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

3.8. Lệ phí: Phí thẩm định Đồ án quy hoạch (Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị).

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11, ngày 17/6/2009 của Quốc hội.

+ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/06/2014 của Quốc hội.

+ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP, ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

+ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

+ Nghị định số 32/2016/NĐ-CP, ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.

+ Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

+ Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg, ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BXD, ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

+ Thông tư  số 12/2016/TT-BXD, ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù.

+ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

+ Quyết định số 2955/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

+ Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang Ủy quyền và giao nhiệm vụ về quản lý đầu tư, xây dựng, thương mại cho Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Số lần đọc: 1135