31.05.2017

8. Thẩm định Thiết kế cơ sở đối với công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng đối với công trình từ cấp II trở xuống (sử dụng nguồn vốn khác) thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc.

8.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, cơ quan sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

8.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

8.3.1. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm TKCS - Mẫu số 1.

- Thuyết minh thiết kế cơ sở.

- Các bản vẽ thiết kế cơ sở.

- Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình.

- Chứng nhận thẩm duyệt PCCC (theo quy định).

- Đánh giá tác động môi trường  (theo quy định).

- Năng lực của nhà thầu khảo sát xây dựng; chứng chỉ hành nghề của cá nhân tham gia khảo sát.

- Năng lực của nhà thầu lập thiết kế cơ sở; chứng chỉ hành nghề của cá nhân tham gia thiết kế cơ sở

8.3.2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ

8.4. Thời hạn giải quyết:

- Dự án nhóm B: 20 ngày làm việc.

- Dự án nhóm C: 15 ngày làm việc.

8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền theo quy định: Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng XDCB thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

8.7. Kết qủa thực hiện thủ tục hành chính: Công văn

8.8. Lệ phí: Tổng mức đầu tư được phê duyệt  x Mức thu (biểu mức thu lệ phí thẩm định ban hành theo Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011)

8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 1 - Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Yêu cầu hoặc điều kiện 1:

- Trường hợp dự án nằm trong danh mục quy định tại Phụ lục 3 Nghị định 35 /2003/NĐ-CP thuộc mọi nguồn vốn đầu tư khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng phải có thiết kế về PCCC do cơ quan có đủ năng lực  thiết kế và phải được thẩm duyệt về PCCC trước khi thi công.

- Trường hợp dự án không thuộc danh mục quy định tại Phụ lục 3 Nghị định 35 /2003/NĐ-CP khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng vẫn phải có thiết kế bảo đảm các yêu cầu về PCCC.

Yêu cầu hoặc điều kiện 2:

Trường hợp dự án nằm trong danh mục phải thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Nghị Định 29/2011/NĐ-CP Nghị Định 21/2008/NĐ-CP.

Yêu cầu hoặc điều kiện 3

Đối với dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 5 ha (nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) thì có thể lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000; đảm bảo sự đấu nối hạ tầng kỹ thuật và phù hợp về không gian kiến trúc với khu vực xung quanh

8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

- Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc Ủy quyền và giao nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, thương mại cho Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ mức thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

- Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt hệ số tính chi phí lập mới, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình, báo cáo kinh tế - kỹ thuật của các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Số lần đọc: 192