29.05.2017

 

 

3. Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (vượt tổng mức đầu tư và thay đổi quy mô đầu tư) thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc

3.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức đề nghị thẩm định điều chỉnh BCKTKT; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, cơ quan sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.3.1. Thành phần hồ sơ:

Tờ trình thẩm định điều chỉnh BCKTKT - dựa theo mẫu số 04 - Phụ lục II

Bản  vẽ + Dự toán công trình điều chỉnh

Tập thuyết minh BCKTKT điều chỉnh

Báo cáo kết quả khảo sát địa chất

Báo cáo giám sát thực hiện dự án

Chủ trương điều chỉnh

Năng lực của nhà thầu khảo sát xây dựng; chứng chỉ hành nghề của cá nhân tham gia khảo sát

Năng lực của nhà thầu khảo sát xây dựng; chứng chỉ hành nghề của cá nhân tham gia khảo sát

Năng lực của nhà thầu lập BCKTKT điều chỉnh; chứng chỉ hành nghề của cá nhân tham gia thiết kế.

 

 

 

3.3.2. Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

3.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xây dựng Cơ bản thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp: Không

3.7. Kết qủa thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định

3.8. Lệ phí: Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 28/5/2014

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Dựa theo Mẫu số 04 - Phụ lục II - kèm Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2015.

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

- Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc Ủy quyền và giao nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, thương mại cho Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ mức thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

- Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt hệ số tính chi phí lập mới, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình, báo cáo kinh tế - kỹ thuật của các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Số lần đọc: 207