14.02.2014
Thu hồi đất trong khu chức năng thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Trong thời hạn không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản trả lại đất, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc kết hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực địa trong trường hợp xét thấy cần thiết; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi đất.

Trong thời hạn không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định giải thể, phá sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc kết hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành thẩm tra, xác minh thực địa trong trường hợp xét thấy cần thiết; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi đất;

Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc kết hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành thẩm tra, xác minh thực địa trong trường hợp xét thấy cần thiết. Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc ra Quyết định thu hồi đất.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Đơn trả lại đất;

2.Thông báo thu hồi đất;

3. Chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ chính.

* Thời gian giải quyết: Không quá 25 ngày làm việc,

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng XDCB thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp: Không

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/08/2007 về việc hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

-  Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Số lần đọc: 710