Một lần được bạn mời ăn đặc sản Kiên Giang, tôi đã lắc đầu từ chối. Cà Mau có đến 254 km bờ biển, có môi trường nước ngọt, nước lợ như Kiên Giang thì có lẽ, thực phẩm cũng không khác biệt nhau nhiều lắm. Thế nhưng khi bạn thết đãi món Còi Biên Bai, suy nghĩ ấy không còn sức đứng vững. Bạn lại còn ...