14.02.2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỊA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

----------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN, CẤP CHỨNG CHỈ

QUY HOẠCH XÂY DỰNG (THỎA THUẬN QUY HOẠCH)

------------------

 

       Kính gửi : Ban Quản Lý Khu kinh tế đảo Phú Quốc

 

1. Tên chủ đầu tư:  .........................................................................................

Địa chỉ liên hệ:

- Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ......................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................................................

Tỉnh/Thành phố: ............................................................................................

 

2. Địa điểm khu đất:

- Thửa đất số:                  , tờ bản đồ số:                .Diện tích : 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ......................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................................................

Tỉnh/Thành phố: ............................................................................................

3.Nội dung đề nghị cung cấp thông tin, thỏa thuận quy hoạch xây dựng:

- Chức năng sử dụng đất:................................................................................

- Cơ cấu sử dụng đất:......................................................................................

- Mật độ xây dựng:..........................................................................................

- Tầng cao xây dựng (tối đa, tối thiểu):............................................................

- Lộ giới các tuyến đường có liên quan:...........................................................

 

4. Để có cơ sở triển khai nghiên cứu các bước tiếp theo của dự án đầu tư theo đúng quy định, kính đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc cung cấp các Thông tin, thỏa thuận quy hoạch xây dựng liên quan đến khu đất tại vị trí nêu trên.

 

 

 Đính kèm Đơn:

- Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất.

- Phương án thiết kế sơ phác (nếu có).

 

 

                                                                   Phú Quốc, ngày     tháng     năm 2014

 

                                                                             Người làm đơn

Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)

 

Số lần đọc: 2533
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
 
Tiêu đề gởi *
 
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan